3110/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch hành động Về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 – 2015

Căn cứ Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua vào ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung

Thực hiện trách nhiệm bảo đảm bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1. Bảo đảm bình đẳng giới trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ tiêu 1. Bảo đảm ít nhất 40% nữ trong tổng số công chức, viên chức và người lao động được tuyển dụng trong mỗi lần tuyển dụng ở mỗi đơn vị.

- Chỉ tiêu 2. Bảo đảm tỷ lệ nữ được đào tạo thạc sỹ tăng từ 30 - 35 % và đào tạo tiến sỹ tăng từ 15% - 20% so với năm 2010 trên tổng số người có cùng học vị ở mỗi đơn vị.

- Chỉ tiêu 3. Có thứ trưởng nữ; nữ lãnh đạo cấp vụ và tương đương tăng từ 25 - 30% so với giai đoạn 2006 - 2010; đến 2015, trên 80% đơn vị quản lý nhà nước và sự nghiệp có lãnh đạo là nữ.

- Chỉ tiêu 4. Đạt 85 - 90% lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được trang bị kiến thức giới, bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng giới từ cơ bản đến nâng cao. /

- Chỉ tiêu 5. Trên 60% công chức được giao nhiệm vụ hoạch định chính sách, pháp luật của ngành được đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng lồng ghép vấn đề giới trong xây dựng chính sách, pháp luật hàng năm.
- Chỉ tiêu 6. 100% công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần.

Mục tiêu 2. Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
- Chỉ tiêu 1. Đến hết năm 2015 giảm 60% sản phẩm văn hóa mang định kiến giới trên tổng số sản phẩm văn hóa được xác định có định kiến giới 

- Chỉ tiêu 2. Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 2 lần vào năm 2015.

- Chỉ tiêu 3. Đến năm 2015 đạt 40% nạn nhân bạo lực gia đình đã phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình và 70% người có hành vi bạo lực gia đình đã phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ tiêu 4. Quan tâm ưu tiên đối tượng nữ ở mức độ cao phù hợp với đặc trưng của ngành nghề, đặc biệt là ngành biểu diễn nghệ thuật, ngành thể dục thể thao trong đó chú trọng tới đội ngũ diễn viên, vận động viên và huấn luyện viên là nữ.

- Chỉ tiêu 5. Bảo đảm bình đẳng giới trong việc tham gia tập luyện và thi đấu các bộ môn thể dục thể thao thành tích cao và thể dục thể thao quần chúng. 

Mục tiêu 3. Bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

- Chỉ tiêu 1. Đến năm 2015, 80% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

- Chỉ tiêu 2. Đến năm 2015, 100% thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới.
II. CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và các cấp ủy Đảng bảo đảm bình đẳng giới trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và nội bộ ngành.

2. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vai trò, trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm bình đẳng giới trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.

3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động và lồng ghép nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, giữa Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trong việc thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới.

4. Lồng ghép thực hiện các hoạt động từ nguồn ngân sách hàng năm và chủ động khai thác nguồn tài chính, hỗ trợ kỹ thuật từ các chương trình, dự án quốc tế.

5. Phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương để từng bước xã hội hóa một số hoạt động.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ (Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a. Giao các Tổng cục, Cục, Vụ và đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới theo các hoạt động trọng tâm;

b. Giao Vụ Gia đình làm đầu mối phổ biến Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành tới các đơn vị trực thuộc Bộ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của các đơn vị trong Bộ;

c. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Vụ pháp chế hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch;
d. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tham mưu để Bộ ký liên tịch với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trong việc thực hiện mục tiêu 1 và 3;

đ. Giao Vụ Kế hoạch tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới; chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình, Vụ Tổ chức cán bộ,  Văn phòng Bộ và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ hướng dẫn, khai thác nguồn lực thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành;

e. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới cho công chức, viên chức và người lao động.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a. Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới cụ thể của cấp mình theo hướng lồng ghép vào các nhiệm vụ chuyên môn hàng năm và 5 năm; tổ chức thực hiện và báo cáo hàng năm theo quy định;
b. Phổ biến Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành đến công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý;

c. Chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức khác liên quan cùng cấp để khai thác, phối hợp nguồn lực tổ chức các hoạt động đạt chỉ tiêu đề ra;

d. Sáng tạo trong việc thực hiện các mô hình hoạt động; hình thành các mạng lưới liên kết ngang, dọc theo tình hình thực tế để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của ngành và Kế hoạch hành động của cấp mình;

đ. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động của ngành và Kế hoạch hành động của cấp mình hàng năm, báo cáo kết quả theo hướng dẫn của Bộ./.    

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ và đơn vị sự nghiệp; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố;
- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Lưu: VT, GĐ,

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác