3111/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc đón Nhà hát Múa Silesian Ba Lan vào giao lưu, biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn Nhà hát Silesian Ba Lan gồm 09 người vào Việt Nam giao lưu biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tại Trường.

Thời gian: các ngày 16-17/10/2011.

Địa điểm: Trường trung học Múa TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí:

- Nhà hát Múa Silesian Ba Lan dự chi các chi phí đi lại

- Trường trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh chi các chi phí: ăn, ở, lễ tân đón tiếp từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2011 của Trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác