3112/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trùng tu di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang, tỉnh Vĩnh Long.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 142/TTr- SVHTTDL ngày 23/8/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long về việc Thỏa thuận hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trùng tu, sửa chữa di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang.

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trùng tu di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang (hạng mục Thiên Phong Đường). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần có giải pháp bảo vệ, tránh lún cho các hạng mục tiếp giáp với Thiên Phong Đường).

- Hồ sơ cần bổ sung ảnh hiện trạng di tích và các căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long biết, triển khai các bước tiếp theo của việc Trùng tu di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác