3112/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc soạn thảo, thành lập Tổ soạn thảo Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 4544/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo, thành lập Tổ Biên tập Thông tư thay thế Thông tư Liên tịch số

01/2006/TTLT-MTTW-BVHTT.

Điều 3. Thành lập Tổ soạn thảo Chương trình phối hợp gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Minh Chính-Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở- Tổ trưởng;

2. Ông Ngô Hoài Chung-Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Tổ phó;

3. Ông Hoàng Văn Chương-Phó Ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ủy viên;

4. Ông Phạm Văn An-Trưởng phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

5. Bà Trịnh Thị Thanh-Chuyên viên Ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ủy viên;

6. Ông Vũ Đức Hải-Phó Trưởng phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

7. Bà Trần Thị Bích Huyền-Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Tất Hào-Nhân viên văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

Điều 4. Tổ soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh. Chương trình phối hợp, trình Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành.

Kinh phí soạn thảo Chương trình phối hợp trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2011.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài cơ Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông, bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS (03), NTH (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác