3113/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức lớp tập huấn bảo vệ môi trường

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 5000/BTNMT-KH ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2009 của các Bộ, ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh chủ trì và tổ chức lớp tập huấn về quản lý bảo vệ môi trường.

1. Tổng kinh phí. 326 triệu đồng.

2. Đối tượng và địa điểm học:

Cán bộ làm công tác văn hóa tại xã, phường thuộc tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh.

3.Thời gian: 06 ngày, từ 23 tháng 09 đến ngày 28 tháng 09 năm 2009 (kể cả đi thực tế, đón học viên).

Điều 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường lập kế hoạch, chương trình, nội dung học, dự toán kinh phí tổ chức lớp tập huấn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn ở cho đối tượng học viên là cán bộ làm công tác văn hóa không hưởng lương ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Kinh phí của lớp tập huấn lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Điều 5. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Lưu: VT, KHCNMT. BT.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác