3113/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá trị khoa học hiện vật thuộc Dự án "Nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật gắn với văn hóa sông nước; trang phục và nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam" của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-BVHTT, ngày 8/6/2004 của Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sưu tằm bổ sung hiện vật các dân tộc thiểu số.

Căn Cứ Quyết định số 2492/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Văn các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ tờ trình số 236/TTr - BTVHDT, ngày 29/9/2011 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam về việc thành- lập Hội đồng thẩm- định giá trị hiện vật Dự án "Nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật gắn với văn hóa sông nước; trang phục và nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định giá trị hiện vật Dự án "Nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật gắn với văn hóa sông nước; trang phục và nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam" của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên:

1. Mời GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng;

2. TS. Nguyên Thế Hùng- Cục Di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3 TS. Nguyễn Danh Ngà -Chuyên viên cao cấp Vụ Kế hoạch, Tài chính, Uỷ viên;

4. TS. Lê Thị Minh Lý phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Uỷ viên,

5. Mời PGS.TS. Ngô Văn Doanh-Nguyên Phó Viện trưởng Viện Đông Nam Á, Uỷ viên;

6. TS. Nguyễn Thị Ngân -Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Uỷ viên;

7. Ths Phạm Thúy Hợp -Phó trưởng phòng QLBT Cục DSVH, Thư ký

Điều 2. Hội đồng thẩm định giá trị hiện vật có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và thẩm định giá trị khoa học và định giá hiện vật thuộc Dự án "Nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật gắn với văn hóa sông nước trang phục và nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam" của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (01), TH.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác