3114/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề Tuyên truyền về TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN VỀ TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NĂM 2009 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5541/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc giao nhiệm vụ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Văn hoá - Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Tuyên truyền về TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề Tuyên truyền về TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Bùi Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng ban.

2. Ông Trương Quốc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó trưởng ban.

3 . Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ, Phó trưởng ban.

4. Ông Lê Đức Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên.

5. Bà Phạm Băng Tâm, Phó trưởng Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên thư ký.

6. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chuyên viên Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên.

7. Bà Bùi Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy  viên.

Điều 2. Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề Tuyên truyền về TBT và Tiêu chuẩn Độ lường Chất lượng năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ tổ chức triển khai đúng nội dung, đúng tiến độ của hội thảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ban tổ chức Hội nghị tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, BN.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác