3116 /BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo đình Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1587/VHTTDL- QLDS ngày 22/8/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tốt Động, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại bái, Nghi môn, Tả vu, Hữu vu, Nhà thủ từ, Nhà tạo soạn; xây dựng lại Nhà để bia, Nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

Đối với Đại bái: Không nối mái Hậu cung với Đại bái, cần có giải pháp tái sử dụng tối đa các cấu kiện gốc, kể cả các chân tảng hiện có và điều chỉnh hướng mạch lát nền kiểu chữ Công (đường mạch liên tục phải song song với bờ nóc).

- Đối với cổng vào di tích (hạng mục số 12, bản vẽ QH-01): Cần bổ sung bản vẽ hiện trạng để đề xuất phương án tu bổ nguyên trạng. Không xây mới theo dạng Nghi môn như hồ sơ đề xuất.

- Đối với Tả vu, Hữu vu, Nhà Thủ từ và Nhà tạo soạn: Không làm mới hoàn toàn, không làm thêm cửa bức bàn cho Tả Hữu vu mà chỉ lát lại nên, loại bỏ các bức tường ngăn không phù hợp và tu bổ nguyên trạng mặt bằng, kết cấu.

- Hồ sơ cần bổ sung: Thiết kế hạ tầng kỹ thuật và căn cứ pháp lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác