3116/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tháng 10 năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tổ chức tuyên truyền, quảng bá bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỷ quan thiên nhiên mới của thế giới tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tháng 10 năm 2011

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, quảng bá bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tháng 10 năm 2011.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3 (để thực hiện);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, BCĐ, TN (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác