3118/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, Tổ Thư ký xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 334-TB-TW ngày 10/5/2010 của Ban Chấp hành Trung ương thông báo kết luận của Bộ Chính trị về đề án tổ chức các ngày kỷ niệm và nghi thức  trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và Tổ thư ký xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài gồm các thành viên có tên sau đây:

A. Ban soạn thảo:

1. Ông huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch. Trưởng ban;

2. Bà  Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban;

3. Ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Phó Trưởng ban;

4. Ông Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên thường trực;

5. Ông Bùi Thế Đức, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

6. Ông  Đặng Thanh  Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính Bộ Tư pháp - Ủy viên.

B. Tổ Biên tập gồm

1. Ông Hoàng Minh Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) - Tổ trưởng;

2. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) - Tổ phó;

3. Ông Phùng Huy Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ VHTTDL) - Tổ phó;

4. Ông Phạm Việt Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại Giao) - Tổ viên;

5. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ) - Tổ viên;

6. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nếp sống văn hóa - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) - Tổ viên thường trực;

7. Bà Trần Thị Bích Huyền, Trưởng phòng Tài chính- Kế toán, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) - Tổ viên;

8. Ông Đỗ Đình Hoằng, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương- Tổ viên;

9. Ông Nguyễn Thái Hiển, Chuyên viên Vụ Khoa giáo Văn xã Văn phòng Chính phủ - Tổ viên.

C. Tổ Thư ký

1. Bà Nguyễn Thu Trang, Chuyên viên Phòng Nếp sống văn hóa Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) - Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Việt Dũng, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ VHTTDL) - Tổ phó;

3. Bà Bế Thị Phượng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - Tổ viên;

4. Đại diện chuyên viên Vụ Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) - Tổ viên.

Điều 2. Ban Soạn thảo tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao, Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Trực tiếp chỉ đạo Tổ Biên tập, Tổ Thư ký giúp việc Ban Soạn thảo triển khai các nhiệm vụ liên quan trong quá trình xây dựng Nghị định.

3. Tổ Biên tập, Tổ Thư ký có nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Trưởng Ban Soạn thảo Đề án.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo, tổ Biên tập và Tổ Thư ký được trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, Tổ Thư ký xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu VT, VHCS (3), NTT (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác