3119/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức hội thảo khoa học “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam, hiện trạng và vấn đề bảo tồn”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngàỵ 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Văn bản số 8688/YPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thế dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;
Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Viện Âm nhạc thuộc Học viện Ầm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam, hiện trạng và vấn đề bảo tồn” từ ngày 27/9 đến ngày 28/9/2014 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điều 2. Kinh phí của Hội thảo lấy từ nguồn xã hội hóa do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ (theo Hợp đồng tài trợ số 01-2014/HĐTT ngày 03/9/2014)
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH (2), NTTT(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác