3120/BVHTTDL-ĐT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc kiểm tra việc phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6719/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 8 năm 2012 về việc kiểm tra việc phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

1. Bối cảnh xây dựng Quy hoạch

Chủ trương phát triển đất nước đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 xác định: “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có trình độ phát triển trung bình; chính trị-xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”.

Để thực hiện mục tiêu đó, phải huy động ngày càng nhiều nguồn lực, mà hàng đầu là nhân lực, yếu tố quan trọng nhất, mang tính quyết định. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã chú trọng phát triển nhân lực có chất lượng cao phù hợp với đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, trong đó có nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.

Vị trí quan trọng, vai trò quyết định của nhân lực trong sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và tăng trưởng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung ngày càng được khẳng định. Nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ngày càng tích cực và đóng góp ngày một tăng trong quá trình xây dựng chuẩn mực xã hội, tuyên truyền phổ biến và dẫn dắt quan niệm, thói quen, kỹ năng sống, tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, nâng cao sự hiểu biết của người dân, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và biến nhân lực được đào tạo, tay nghề cao thành lợi thế quốc gia để phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế nhanh và bền vững. Thực tiễn phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao thao và du lịch đòi hỏi rất cao về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực, trong khi công tác phát triển nhân lực mới đạt ở mức độ nhất định, chưa có tính hệ thống, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Những năm qua, công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đã được quan tâm, đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, nhân lực của nhóm ngành này còn có những bất cập, hạn chế như thiếu tính chuyên nghiệp, ít nhân lực có kỹ năng nghề và trình độ chuyên môn cao, trình độ quản lý còn yếu, sự bất hợp lý trong quản lý và sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực chưa gắn với thực tiễn…, chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020 để đáp ứng yêu cầu phát triển, đảm bảo xây dựng được nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nền thể dục thể thao vì dân cường nước thịnh, phát triển du lịch nhanh và bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực và hiệu quả hơn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức của đất nước là một việc làm cần thiết, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn.

2. Tình hình phê duyệt quy hoạch

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của Ngành giai đoạn 2011-2020 bao gồm: 1) Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020; 2) Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5080/BKTĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 năm 2011 về việc hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011-2020; ngày 25 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2648/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 2649/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020. Ngày 23 tháng 9 năm 2011, Hội đồng thẩm định đã tiến hành tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020  theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Công văn số 5080/BKTĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở kết quả của Hội đồng thẩm định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 3066/QĐ-BVHTTDL và Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 (Có văn bản kèm theo).

3. Triển khai thực hiện Quy hoạch

3.1. Phổ biến Quy hoạch:

Ngày 14 tháng 12 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố và triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch 2011-2020; Quy hoạch nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020 tại Hà Nội. Thành phần tham dự là các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc; đại diện một số hiệp hội liên quan.

3.2. Lộ trình và tổ chức thực hiện Quy hoạch:

3.2.1. Lộ trình thực hiện Quy hoạch:

- Giai đoạn 2011-2015: Từ 2010-2012, xây dựng và phê duyệt Quy hoạch và các Dự án ưu tiên; khảo sát nhu cầu; lập kế hoạch triển khai; xây dựng chính sách; triển khai thí điểm rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng. Từ năm 2012-2015, triển khai các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch; tiến hành sơ kết 5 năm.

- Giai đoạn 2016-2020: Điều chỉnh bổ sung các nội dung mới và tiếp tục triển khai các dự án ưu tiên; đánh giá kết quả, tổng kết Quy hoạch; khuyến nghị bước tiếp theo.           

3.2.2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch:

Thành lập Ban Điều hành thực hiện Quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban. Thành lập Văn phòng Ban điều hành Quy hoạch để giúp Ban Điều hành. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động của Ban Điều hành và Văn phòng Ban Điều hành Quy hoạch.

3.2.3. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức thực hiện Quy hoạch:

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển nhân lực phù hợp với Quy hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2015 và tổng kết vào đầu năm 2021.

Trên đây là báo cáo việc phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT, ĐMC.05.                                                                                                                                                     

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH          

                             VỤ ĐÀO TẠO                               Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 

Kính gửi: Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn

1. Tên việc: Kiểm tra việc phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương.

2. Đơn vị đề xuất vấn đề: Vụ Đào tạo.

3. Văn bản kèm theo: 1) Công văn số 6719/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra việc phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương; 2) Dự thảo Công văn báo cáo.

 

4. Nội dung trình và kiến nghị:

 4.1. Nội dung: Vụ Đào tạo được giao nghiên cứu, chuẩn bị văn bản báo cáo công tác phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020. Vụ Đào tạo đã dự thảo Công văn     báo cáo.

4.2. Kiến nghị: Kính đề nghị Thứ trưởng xem xét ký Công văn báo cáo để gửi Văn phòng Chính phủ.

 

5. Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng:

                                                                                             VỤ TRƯỞNG

                                                                                  

                                                                                            Đào Mạnh Hùng

6. Hồ sơ hoàn thành: Ngày 06/9/2012

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác