3124/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức "Đại nhạc hội hữu nghị Nhật - Việt"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế và Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Đại nhạc hội hữu nghị Nhật - Việt lần thứ 2 "Giấc mơ về một nền hòa bình" nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà hát Lớn Hà Nội.

-Thời gian: từ ngày 7/10 đến ngày 9/10/2011.

-Thời gian biểu diễn: 20g00, Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2011.

-Địa điểm: Tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Nhật Bản chia toàn bộ chi phí về tổ chức biểu diễn, chi phí cho các đoàn Nhật Bản sang tham gia chương trình.

-Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí thuê địa điểm, thù lao phục vụ tập luyện và biểu diễn, chi phí lễ tân, đón tiếp, chi phí cho cán bộ làm việc ngoài giờ và các chi phí khác có liên quan thích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp năm 2011).

- Cục Hợp tác quốc tế chi phí quà tặng và các chi phí lễ tân đối ngoại có liên quan khác.

Điều 3: Giao Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo ký hợp đồng với ông Đỗ Quang Quý, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật để tham gia tổ chức Đại chức hội.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT,VTA.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác