3125/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao Tổng cục Du lịch làm Chủ Dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực cho ngành du lịch Việt Nam trong thực hiện Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, tập trung vào các chính sách có trách nhiệm với xã hội" do Cơ quan AECID Tây Ban Nha viện trợ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo nghị định 131/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 5820/VPCP-QHQT ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Và phòng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án tăng cường năng lực cho ngành du lịch Việt Nam trong thực hiện Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, tập trung vào các chính sách có trách nhiệm với xã hội" vào Danh mục dự án do Chính phủ Tây Ban Nha viện trợ không hoàn lại;

Căn cứ quyết định số 2424/11 ngày 02/9/2009 của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) về việc cấp 400.000 Euro tài trợ hợp tác quốc tế cho Chính phủ Viêt Nam:

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Và Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch làm Chủ Dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực cho ngành du lịch Việt Nam trong thực hiện Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, tập trung vào các chính sách có trách nhiệm với xã hội" (Dự án) do Chính phủ Tây Ban Nha thông qua Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Viêt Nam.

Dự án có tổng số vốn ODA không hoàn 400.000 Euro, được thực hiện tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước với thời gian thực hiện Dự án trong 18 tháng, dự kiến từ 2011 đến 2012.

Điều 2. Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức hoàn thiện văn kiện Dư án, đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung của Văn kiện, phù hợp với yêu cầu của Nhà tài trợ và theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt.

Điều 3. Sau khi nội dung Văn kiện Dự án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Tổng cục Du lịch thành lập Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án và quản lý, sử dụng nguồn vốn 400.000 Euro do Cơ quan AECID viện trợ không hoàn lại cho Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Việt Nam và của Nhà tài trợ

Điều 4. Quyết định này thay thế quyết định số 845/QĐ-BVHTTDL ngày 11/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp nhận kinh phí viện trợ và mở tài khoản triển khai Dự án nâng cao năng lực ngành du lịch Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030" và Dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quá trình phát triển du lịch cộng đông tại các tỉnh Hà Hà  Giang, Lào Cai và Điện Biên" do Cơ quan AECID tài trợ

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lich Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, và Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, KHTC, HN.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác