3130/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức “Đợt thi đua đột xuất bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và giao Vụ Thi đua-Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Văn phòng  Bộ, Cục Hợp tác quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ triển khai Kế hoạch tổ chức “Đợt thi đua đột xuất bầu chọn vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới”.

Điều 2. Kinh phí triển khai các hoạt động trong Kế hoạch tổ chức “Đợt thi đua đột xuất bầu chọn vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới” trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn phòng Bộ năm 2011.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên Hội đồng TĐKT Bộ (để biết);
- VP, Vụ TĐKT, Cục HTQT, Đoàn TN (để thực hiện;)
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, HTQT, ĐTN,
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác