3134/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón các nghệ sỹ quốc tế vào biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sủa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty TNHH Production Thanh Việt đón các nghệ sỹ và ban nhạc nước ngoài: (66 người) vào biểu diễn tại “Lễ hội Ầm nhạc quốc tế Gió mùa “ Monsoon Music Festival 2015” tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội
Thời gian: từ ngày 08 đến 11 tháng 10 năm 2015,
Điều 2. V kinh phí: Công: ty TMHH Production Thanh Việt chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí liên quan đến việc đón các nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật nước ngoài; chi phí tổ chức biểu diễn và thù lao cho cán bộ của Trung tâm tham gia tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Công ty TMHH Production Thanh Việt và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu VT;HTQT,THV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác