3136/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Bộ phận Thường trực Cuộc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Bộ phận Thường trực Cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận Thường trực Cuộc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới, gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tình – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Trưởng Bộ phận Thường trực;

2. Ông Trần Nhất Hoàng – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Bộ phận Thường trực;

3. Ông Trịnh Ngọc Chung – Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM – Phó Trưởng Bộ phận;

4. Bà Lê Thị Phượng – Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Du lịch và Xúc tiến Đầu tư (VIPTOUR) – Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Bích Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Thể dục thể thao – Thành viên;

7. Ông Đinh Ngọc Đức – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Du lịch – Thành viên;

8. Bà Hoàng Thị Kim Oanh – Kế toán trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Thành viên;

9. Bà Vũ Thị Như Hoa - Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế - Thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Cán bộ chuyên trách vận hành website –Thành viên;

11. Ông Quản Văn Hải – Cán bộ Văn phòng Đoàn  TNCSHCM – Thành viên;

12. Ông Trần Văn Tố - Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Thành viên;

13. Bà Bùi Thị Xoan – Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Thành viên;

Điều 2. Văn phòng Bộ phận Thường trực Cuộc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan Thiên Nhiên mới của Thế giới đặt tại Cục Hợp tác quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Thường trực cuộc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long  trở thành Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới tự giải thể sau khi chương trình vận động kết thúc.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 2404/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,  Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và các thành viên có tên tại Điều  1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:                

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, VH (25)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác