3137/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao Văn phòng Bộ và Công ty TNHH một thành viên Phương Nam Phim tổ chức Hội chợ băng đĩa tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công triển khai thực hiện Đề án Mít tinh, diễn binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn Phòng Bộ và công ty TNHH một thành viên Phương Nam Phim tổ chức hội chợ băng đĩa tại Hà Nội, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2010 đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2010 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

- Văn phòng Bộ hỗ trợ địa điểm tổ chức Hội chợ băng đĩa.

- Công ty TNHH một thành viên Phương Nam Phim chịu trách nhiệm về các chí phí tổ chức Hội chợ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phương Nam Phim chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, VP (VHP), XT (10)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác