3138/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3138/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 9 năm 2013 Phê duyệt Đề cương Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề cương Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

Điều 2. Ban Soạn thảo Đề án căn cứ Đề cương Đề án đã được phê duyệt tổ chức, chỉ đạo xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ban Soạn thảo Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác