3139/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc soạn thảo Đề án quy hoạch "Các quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TTG ngày 03/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cực Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo Đề án quy hoạch "Các quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt (nằm trong kế hoạch 2010-2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Kinh phí soạn thảo Đề án quy hoạch trích từ kinh phí hoạt động phát triển sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c;)

-Lưu: VT, VHCS (01), AT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác