3141/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện cấp tỉnh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ Ngân sách sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012 cho lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp tỉnh, huyện và cơ sở;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lớp Tập huấn nói trên gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Tổ chức lớp tập huấn có nghiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác