3144 /QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho 1000 giám đốc khách sạn ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng Vụ Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt “ Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho 1000 giám đốc khách sạn” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao trình độ đội ngũ giám đốc khách sạn trong cả nước về kiến thức, kỹ năng, trình độ quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu của ngành, của doanh nghiệp và đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

1.2 Mục tiêu cụ thể: Đến hết năm 2015, phấn đấu có 1.000 giám đốc khách sạn được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 750 giám đốc khách sạn từ 1 sao đến 2 sao và 250 giám đốc khách sạn từ 3 sao.

2. Nội dung bồi dưỡng

Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho các giám đốc các khách sạn từ 1 đến 3 sao. Chương trình bồi dưỡng phân thành 02 nhóm đối tượng: nhóm giám đốc khách sạn 3 sao và nhóm giám đốc khách sạn từ 1 đến 2 sao. Mỗi khoá bồi dưỡng kéo dài khoảng 02 tuần, chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao năng lực, trình độ quản lý cho đội ngũ giám đốc khách sạn.

3. Các giải pháp thực hiện đề án

3.1. Xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng: tổ chức xây dựng nội dung, chương trình cho đội ngũ giám đốc khách sạn đảm bảo chuẩn trình độ, kiến thức kỹ năng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

3.2. Lựa chọn chuyên gia, giảng viên: Lựa chọn những người có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch, quản lý các khách sạn có thứ hạng cao, các chuyên gia, giảng viên có uy tín ở trong và ngoài nước tham gia giảng dạy.

3.3. Lựa chọn địa điểm tổ chức giảng dạy: Các lớp bồi dưỡng được tổ chức ở 3 miền để tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham gia lớp học của các giám đốc khách sạn.

3.4. Tổ chức các kháo bồi dưỡng: triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giám đốc khách sạn từ 1 sao đến 3 sao trên phạm vi toàn quốc.

3.5. Thời gian thực hiện Đề án: Từ 2011 đến 2015

Điều 2. Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Vụ Đào tạo, Hiệp hội khách sạn Việt Nam tổ chức thực hiện Đề án và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Đề án.

Điều 3.Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn của Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia từ năm 2011 đến năm 2015 theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng ( để b/c);
- Lưu: VT, ĐT, ĐTT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác