3146/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Festival âm nhạc mới “Á-Âu” lần thứ II tại Việt Nam

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng
 
Phúc đáp Công văn số 11050-CV/VPTW ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị cho ý kiến về việc tố chức Festival âm nhạc mới “Á-Âu” lần thứ II tại Việt Nam, sau khi xem xét Tờ trình và Đề án tổ chức của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Việc Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Festival âm nhạc mới “Á-Âu” sẽ góp phần quảng bá các giá trị của âm nhạc, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây là dịp để các nhạc sỹ, nghệ sỹ Việt Nam giao lưu, tiếp nhận các giá trị nghệ thuật mới của thế giới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ về chủ trương Hội Nhạc sỹ Việt Nam đăng cai tổ chức hoạt động trên.
- Về kinh phí tổ chức: Hiện nay, Đảng và Chính phủ quán triệt thực hiện chủ trương huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào công tác sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, vì vậy, đối với hoạt động này, đề nghị Hội Nhạc sỹ Việt Nam huy động nguồn lực xã hội hóa và nguồn kinh phí của các đoàn nghệ thuật nước ngoài để thực hiện tổ chức.
- Việc mời các đoàn nghệ thuật nước ngoài sang Việt Nam tham dự Festival âm nhạc mới “Á-Âu” cần được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, MVD(05).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác