3146/BVHTTDL-TCTDTT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc cử nhân sự tham gia ban chỉ đạo, Ban Tổ chức giải Bóng đá nông dân toàn quốc năm 2012

Kính gửi: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Phúc đáp công văn số 620/CV- HNDTW ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp tổ chức giải Bóng đá nông dân toàn quốc năm 2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải Bóng đá nông dân toàn quốc năm 2012 cụ thể như sau:

I. Ban Chỉ đạo:

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao.

II. Ban Tổ chức:

1. Ông Vũ Trọng Lợi, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao.

2. Ông Trần Huy Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao.

3. Ông Trần Đức Thọ, Trưởng Phòng Thể thao cho mọi người, Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao.

4. Ông Lê Văn Quang, Chuyên viên Phòng Thể thao cho mọi người, Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao.

5. Ông Nguyễn Tất Chiến, Chuyên viên Phòng Thể thao cho mọi người, Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung ương Hội nông dân Việt Nam xem xét để thành lặp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải Bóng đá nông dân toàn quốc năm 2012.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TW Hội nông dân VN;

-Tổng cục trưởng TCTDTT;

- Lưu: VT, TCTDTT, Q (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác