3146/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC SINH, SINH VIÊN XUẤT SẮC NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÀM THEO LỜI BÁC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thu đua-khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYÊT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các thành viên trong Ban Tổ chức Hội nghị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

 - Lưu: VT, TĐKT, Nhàn..50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác