3148/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản trong trí Lễ mít tinh, diễu binh, điều hành Trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ triển khai Đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3022/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc trang trí lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, (10/10/2010);

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngay 5 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các Đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản trang trí Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 (theo Kịch bản chi tiết đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh theo ý kiến của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức các hoạt động.

Điều 3. Kinh phí tổ chức các hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KỊCH BẢN

TRANG TRÍ LỄ MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH (10/10/2010)

 

(Ban hành kèm Quyết định số: 3148/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

I. CĂN CỨ:

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ triển khai Đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội  ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ  Quyết định số 3022/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc trang trí Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình (10/10/2010).

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thực hiện Đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.

Nhằm biểu dương lực lượng, những thành tựu to lớn của Thủ đô Hà Nội và đất nước trải qua 1000 năm xây dựng và phát triển; vinh danh thủ đô Văn hiến, Anh hùng Thành phố vì hoà bình.

Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể với nội dung và hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo, hiện đại và đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hoá của 1000 năm Thăng Long - Hà Nội .

Xe mô hình thể hiện biểu tượng, biểu trưng tiêu biểu của ngành Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; hình thức đẹp, hiện đại, sinh động, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

III. NỘI DUNG TRANG TRÍ CHO LỄ MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH:

1. Nội dung: Trang trí phần mỹ thuật Lễ đài và toàn bộ khu vực Quảng trường Ba Đình; và xe diễu hành của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Đơn vị thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

4. Địa điểm: Quảng trường Ba Đình, bao gồm khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hai bên khán đài; Quảng trường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu vực sân cỏ; và các khu vực có liên quan.

5. Thời gian: Ngày 10 tháng 10 năm 2010.

6. Hình thức thể hiện: Trang trí mỹ thuật (Theo maket được duyệt).

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1/ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, phê duyệt maket, kịch bản, cấp kinh phí để triển khai thực hiện.

2/ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Thiết kế maket trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình và xe mô hình của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo phê duyệt;

- Xây dựng Kịch bản nội dung trình Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long phê duyệt;

- Chọn đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật và lập dự toán kinh phí;

- Lựa chọn đơn vị thi công các hạng mục và làm thủ tục chỉ định thầu;

- Tổ chức thấm định giá cho các hạng mục công trình.

V. KINH PHÍ

Cục Mỹ thuật, Nhiếp anh và Triển lãm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan có chức năng thẩm định và Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) thẩm định.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tháng 8/2010:

- Thiết kế maket trình Lãnh dạo Bộ và Ban Chỉ đạo phê duyệt.

- Chọn đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật và lập dự toán kinh phí.

- Tổ chức thẩm định giá cho các hạng mục công trình.

2. Tháng 9/2010:

- Xây dựng Kịch bản nội dung trình Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long phê duyệt;

- Lựa chọn đơn vị thi công các hạng mục và làm thủ tục chỉ định thầu, - Tổ chức thi công các hạng mục công trình hoàn thành trước ngày 01/10./.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác