3149/BVHTTDL-ĐT

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc góp ý Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/9/2011-2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý cho Hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 như sau:

1. Hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020 cơ bản đảm bảo, đủ 3 văn bản (Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; và Dự thảo Chiến lược). Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được xây dựng công phu, với những thông tin tin cậy, phong phú, những đánh giá sát đúng thực trạng giáo dục nước ta. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với bố cục 6 mục. Nội dung chính của Chiến lược đã đề cập được tình hình giáo dục nước ta 10 năm vừa qua, chỉ ra được 8 thành tựu và 4 nguyên nhân, 7 bất cập và yếu kém do 3 nguyên nhân; tổng quan khá đầy đủ được bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà; xác định rõ 6 quan điểm và mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho các lĩnh vực: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. 7 nhóm giải pháp với 31 giải pháp cụ thể được chia thành 2 giai đoạn là phù hợp, khả thi. Việc chọn nhóm giải pháp 1 (Đổi mới quản Iý giáo dục), nhóm giải pháp 2 (Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản Iý giáo dục) và nhóm giải pháp 3 (Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy, học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục) là các giải pháp đột phá là đúng và có cơ sở khoa học. Cách tổ chức giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương đảm bảo Chiến lược được triển khai thành công.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp thêm một số ý kiến sau: 1) Nên thống nhất tên gọi là "Chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ 2011-2020" như các chiến lược khác. 2) Thêm nguyên nhân nhủ quan của chính bản thân ngành Giáo dục cả trong nguyên nhân của những thành tựu và nguyên nhân của những bất cấp, yếu kém. 3) Mục bối cảnh nên thêm "sự xuất hiện của các ngành nghề mới" vì yếu tố này tác động đến nhu cầu đào tạo và nội dung đào tạo trong giai đoạn tới. 4) Mục tiêu của Chiến lược cần quán triệt tư tưởng của Bác Hồ "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại"; trong tất cả các lĩnh vực từ đào tạo mầm non đến giáo dục phổ thông, từ giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đến giáo dục thường xuyên đều cần giáo dục đức, trí, thể, mỹ"; Tiết c trang 9 nên nêu cả mục tiêu cho giáo dục trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ như quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Giáo dục năm 2005. Cần quan tâm thoả đáng đến giáo dục hướng nghiệp ở giáo dục phổ thông. Bên cạnh việc "đảm bảo sự liên thông" rất cần quan tâm đến liên kết trong đào tạo. Mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 10 năm tới rất cần chú ý đến tính hội nhập, đặc biệt cần quan tâm việc đưa người đi học ngoại ngữ ở nước ngoài để về dạy ngoại ngữ trong nước. Cần tính đến việc đưa giáo viên, giảng viên của nước ta đi giảng dạy ở nước ngoài (rõ nhất là dạy Tiếng Việt, dạy văn hoá nghệ thuật Việt Nam, dạy chế biến món ăn Việt Nam ở các cơ sở đào tạo nước ngoài…) cho toàn diện, để nước ta có thể tham gia vào thị trường đào tạo quốc tế có xác định mục tiêu này mới có thêm các giải pháp cho hội nhập quốc tế trong giáo dục, đào tạo. 5) Mục các giải pháp chiến lược nên chăng coi 7 giải pháp là 7 nhiệm vụ; mỗi nhiệm vụ được thực hiện bằng các giải pháp cụ thể (ví dụ Nhiệm vụ 1. Đổi mới quản lý giáo dục được thực hiện thông qua 5 giải pháp). Trong giải pháp số 4 (Tăng cường các nguồn đầu tư cho giáo dục; gắn đào tạo với sử dụng, với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội), bên cạnh việc quy định trách nhiệm và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển giáo dục, rất nên thêm việc huy động các đơn vị sự nghiệp, nhất là đơn vị sự nghiệp có thu, các tổ chức và cá nhân tham gia vào đào tạo. Có như vậy mới xã hội hoá mạnh phát triển giáo dục. (Thực tế trong tất cả các giai, đoạn cách mạng, nhân dân tham giạ rất tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục, kể cả giáo dục văn hoá, nghệ thuật, thể thao). 6) Giáo dục văn hoá nghệ thuật và thể thao là giáo dục, đào tạo chuyên biệt, rất cần từ phát hiện năng khiếu, tài năng ở lứa tuổi trẻ, đến đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng sau khi dã được đào tạo. Mặt khác nhân lực văn hoá, thể thao là nhóm nhân lực rất quan trọng, với vai trò hình thành, xây dựng, truyền bá và tổ chức thực hiện, giữ gìn nhân cách và các chuẩn mực xã hội, giữ gìn các giá trị văn hoá, bản sắc dân tộc, giáo dục rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực và tầm vóc của người Việt Nam trong quá trình nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy, Chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ 2011-2020 cần đề cập một cách thoả đáng hơn đến giáo dục, đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể thao ở các nội dung từ quan điểm đến mục tiêu, từ nhiệm vụ đến giải pháp và tổ chức thực hiện Chiến lược. Mục tổ chức thực hiện Chiến lược, nên có phân công Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin truyền thông, làm chủ trì theo chức năng của mỗi bộ để thực hiện Chiến lược Từ đó cũng cần thay đổi nội dung của Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 cho tương ứng. Có như vậy mới thực hiện được quan điểm "Phát triển giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân".

Trên đây là góp ý cho Hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Văn phòng Chính phủ tham khảo trong quá trình tổ chức hoàn chỉnh Chiến lược./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, các thứ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, NVL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác