3152/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Xin ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 3848/VPCP-KGVX ngày 28/5/2014 về việc xem xét, giải quyết nội dung trong Đề án “Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với nghệ sỹ, diễn viên”, theo đó, Chính phủ giao Bộ VHTTDL nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành VHTTDL sớm trình Chính phủ.
Bộ VHTTDL đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, các Cơ quan chức năng có liên quan xây dựng dự thảo nội dung thay thế Quyết định 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tình, thành phố trực thuộc Trung ương góp ý bằng văn bản dự thảo Quyết định này (gửi kèm theo bản dự thảo Quyết định).
Văn bản góp ý gửi về Bộ VHTTDL qua Cục Nghệ thuật biểu diễn tại địa chỉ: 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/9/2014. Quá thời hạn trên, nếu quý cơ quan không có ý kiến góp ý coi như đã đồng ý với dự thảo Quyết định.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên BTC;
- Lưu: VT, NTBD, TĐg (68).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác