3152/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn hành tranh và đĩa

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ẤN HÀNH TRANH VÀ ĐĨA CD-ROOM TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN; 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12/1944-22/12/2009) VÀ 20 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989-22/12/2009)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ  trưởng Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc vận động sáng tác tranh cổ động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ  trưởng Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du Lịch về việc giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân;

Căn cứ biên bản chấm tranh cổ động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở thực hiện những công việc sau:

1. Ấn hành tranh cổ động gửi về cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, cụ thể:

- Số lượng: 04 mẫu x 10.000 bản/mẫu = 40.000 bản.

Kích thước: 54cm x 79cm.

2. Ấn hành đĩa CD-ROOM tranh cổ động gửi về cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, cụ thể:

- Đĩa CD-ROOM tranh cổ động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Số lượng: 800 đĩa.

- Đĩa CD-ROOM tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Số lượng: 800 đĩa.

Điều 2. Kinh phí trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VHCS (02), HT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác