3153/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thụận chủ trương và thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 10363/ UBND-VX ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (nhận ngày 20 tháng 7 năm 2015) đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn (thuộc di tích lịch sử và thắng cảnh Đông Tiến), xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn bằng nguồn kinh phí quyên góp từ dòng họ Thiều và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn (hạng mục: tôn tạo Đền thờ). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:
- Không làm lan can tại hàng cột hiên và không làm bức đại tự trên bờ
nóc.
- Điều chỉnh chiều cao từ nền công trình đến dạ tàu xuống dưới 2,4m và điều chỉnh thiết kế bảy hiên cho phù hợp với kiến trúc truyền thống.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
-Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác