3155/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Mở rộng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

Xét đề nghị của Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 54/TTr-ĐHVH HCM ngày 01 tháng 9 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên dự án: Mở rộng Trường Đại học Văn hoá thành thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Đồng thời tạo dựng thiết chế văn hoá phục vụ yêu cầu xã hội trên địa bàn.

- Chủ đầu tư: trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC2, T8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác