3156/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Xây dựng kịch bản âm nhạc tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Các Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị và cá nhân có liên quan xây dựng và thực hiện kịch bàn âm nhạc tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010.

Điếu 2. Chi phí tổ chức chi trong ngân sách sự nghiệp năm 2010 của Các Nghệ thuật biểu diễn (thuộc nguồn kinh phí ngày lễ lớn cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD; Thg.10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác