3161/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc tổ chức Triển lãm về nhà văn-nhà viết kịch Ailen Samuel Beckett

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VỀ NHÀ VĂN-NHÀ VIẾT KỊCH AILEN SAMUEL BECKETT

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Thư viện Quốc gia Việt Nam tại Công văn số 202/TVQGVN ngày 25/8/2009 về việc xin tổ chức Triển lãm về nhà văn-nhà viết kịch Ailen Samuel Beckett;

Căn cứ Giấy phép Triển lãm mỹ thuật số 33/GP-MTNATL ngày 12/8/2009 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ailen tại Hà Nội tổ chức Triển lãm về nhà văn-nhà viết kịch Ailen Samuel Beckett, thời gian từ 16/9 - 24/9/2009 tại Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí tổ chức:

-Thư viện Quốc gia chịu chi phí lễ tân, trang trí và tuyên truyền.

- Đại sứ quán Ailen tại Hà Nội chịu các chi phí khác có liên quan đến tổ chức Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- lưu: VT. HTQT. QA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác