3162/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép tổ chức Lễ trao giải "Cúp Vàng Văn hóa năm 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ - BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Điện tử Tổ quốc;

Căn cứ Thông báo số 340/BVHTTDL-VP ngày 1 tháng 2 năm 2010 về việc giao Báo Điện tử Tổ quốc thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin phối hợp với Công ty Hội chợ Triển lãm Bắc Hà tổ chức Chương trình bình chọn Cúp vàng Văn hóa năm 2010;

Xét đề nghị của Báo Điện tử Tổ quốc thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin về việc tồ chức Lễ trao giải Chương trình bình chọn cúp Vàng Văn hóa năm 2010";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Báo Điện tử Tổ quốc thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin phối hợp với Công ty Hội chợ Triển lãm Bắc Hà tổ chức Lễ trao giải Chương trình bình chọn cúp Vàng Văn hóa năm 2010".

- Thời gian: Ngày thứ 7 trung tuần tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính, Tổng Biên lập Báo Điện tử Tổ quốc thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Giám đốc Công ty Hội chợ Triển lãm Bắc Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, VP (THTT, MT 5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác