3162/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Chương trình Giao lưu Múa ASEAN-Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt-Trung và Cục Hợp tác quốc tế tổ chức Chương trình Giao lưu Múa ASEAN-Trung Quốc chào mừng Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN-Trung Quốc lần thứ VII và kỷ niệm 45 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thời gian: ngày 16 tháng 8 năm 2012

Địa điểm: Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ

Điều 2. Về kinh phí: Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt-Trung chịu trách nhiệm chi phí tổ chức chương trình chung, thuê địa điểm biểu diễn; Cục Hợp tác quốc tế đảm nhiệm chi phí tổ chức biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt-Trung và Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo),

- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác