3164/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức “Đêm nhạc cổ điển Toyota 2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức chương trình “Đêm nhạc cổ điển TOYOTA 2012” (Toyota Classics), với sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc thính phòng Vienna.

- Thời gian biểu diễn: 20g00, Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11 năm 2012.

- Địa điểm: Tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

- Công ty Toyota chi toàn bộ chi phí cho việc tổ chức.

- Chương trình được bán vé để tài trợ “Chương trình Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác