3168/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5015/UBND- ĐTXD ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi thuộc di tích Những địa điểm lịch sử tại làng Đỏ, Hưng Dũng, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- S VHTTDL tỉnh Nghệ An;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác