3170/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) năm 2011 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Bà Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Điện ảnh, Phó tưởng ban thường trực;

3. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn, Phó trưởng ban;

4. Bà Lưu Huyền Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó trưởng ban;

5. Ông Phan Đình Thanh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó trưởng ban;

6.  Ông Phan Đình Phùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Phó trưởng ban;

7. Ông Nguyên Văn Khóa, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Phó trưởng ban;

8. Bà Phạm Thị Tuyết, Giám đốc Hãng phim Tài liệu, Khoa học Trung ương, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Ủy viên;

10. Ông Võ Xuân Thống, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Phú Yên, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Ông Phan Anh Tuấn, Đại tá, Trưởng phòng Cục A83 Bộ Công an, Ủy viên,

13. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, Ủy viên;

14. Ông Bùi Thế Vịnh, Tổng biên tập Tạp chí Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên;

15. Bà Chu Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Báo Văn hóa Ủy viên;

16. Ông Trần Trung Tín, Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh, Ủy viên;

17. Ông Khuất Duy Tân, Trưởng phòng Phổ biến phim Cục Điện ảnh, Ủy viên;

18. Bà Lý Phương Dung, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh, Ủy viên;

19. Ông Dương Mạnh Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy Cục Điện ảnh, Ủy viên;

20. Ông Trần Minh Hải, phụ trách kế toán Cục Điện ảnh, Ủy viên;

21. Ông Đỗ Duy Anh, Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh, Ủy viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động và sự kiện của Liên hoan phim.

Điều 3. Trong quá trình tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII, Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Cục Điện ảnh. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 2706/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TCCB, NTH (60).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác