3172/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc ấn hành tranh cổ động và đĩa CD-ROOM tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011).

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011).

Căn cứ biên bản chấm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011).

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở ấn hành tranh cổ động và đĩa CD-ROOM tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011), cụ thể;

- 04 mẫu tranh cổ động (kích thước 54cm x 79cm), Số lượng: 04 mẫu x 10.000 bản/mẫu - 40.000 bản

- 800 đĩa CD-ROOM tranh cổ động.

Điều 2. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS (02), HT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác