3173/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2693/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gồm:

A. Chỉ đạo chung

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng -Trưởng Ban;

2. Bà Trần Anh Tuyết -Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Ông Hoa Hữu Vân-Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban;

4. Bà Lê Thị Phượng-Phó Chánh Văn phòng-Phó Trưởng Ban.

B. Các Tiểu ban

I. Tiểu ban Chuyên môn

1. Ông Phạm Quốc nhật -Chuyên viên -Trưởng Tiểu ban;

2. Bà Nguyễn Mai Thu -Chuyên viên chính -Phòng Châu Âu-thành viên;

3. Ông Trần Văn Thao - Chuyên viên - thành viên;

4. Ông Khuất Văn Quý - Chuyên viên - thành viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Thiệp - Chuyên viên - thành viên;

II. Tiểu ban Thư ký

1.     Bà Nguyễn Thu Hà - Chuyên viên chính- thành viên;

2.     Bà Hoàng Thị Nhung - Chuyên viên - thành viên;

3.     Bà Bùi Bích Hà - Chuyên viên - thành viên;

4. Ông Lê Đỗ Anh - Chuyên viên - thành viên;

5. Bà Lê Thị Lan Anh - Chuyên viên - thành viên;

III. Tiểu ban Lễ tân

1. Ông Hoàng Hữu Chính - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du dịch - Trưởng Tiểu ban;

2. Bà Đỗ Thị Tuấn Linh - Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức - thành viên;

3. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên;

4. Ông Lê Văn Chính - Nhân viên, Phòng Hành chính – Tổ chức - thành viên.

III. Tiểu ban Hậu cần

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Phòng Tài vụ - Kế toán - Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Trịnh Bá Vinh - Đội trưởng Đội xe - thành viên;

3. Ông Tạ Đình Hinh - Phó Trưởng Phòng Quản trị - thành viên.

4. Bà Nguyễn Thị Loan - Nhân viên kế toán, Phòng Tài vụ - thành viên.

Điều 2.

1. Các Tiểu ban thực hiện theo phân công của Trưởng Ban tổ chức và được hưởng thù lao làm việc ngoài giờ (nếu có) theo quy định tài chính hiện hành.

2. Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để biết);

-Lưu: VT, GĐ, Nhật (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác