3175/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-BCSĐ ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Nguyễn Sĩ Hà, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Thể dục thể thao nhiệm vụ Phụ trách Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đến khi có Giám đốc mới.

Điều 2. Ông Nguyễn Sĩ Hà tiếp nhận bàn giao của ông Đỗ Ngọc Mạch và chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Nhà Xuất bản Thể dục thể thao.

Điều 3. Ông Nguyễn Sĩ Hà được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Sĩ Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;;
- Hồ sơ nội vụ;
- Hồ sơ cán bộ;
- Lưu: VT, TCCB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác