3175/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tài trợ ban nhạc Đan Mạch và hỗ trợ nghệ sỹ trẻ tham gia Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sủa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3134/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón các nghệ sỹ quốc tế vào biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015;
Căn cứ phê duyệt của Đại sứ quán Đan Mạch tại công thư ngày 07 tháng 7 năm 2015 về việc hỗ trợ Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt việc cấp khoản tiền 1,348,540,490 VND (Một tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu năm trăm bốn mươi ngàn bốn trăm chín mươi đồng) (tương đương với 60,082 USD) từ ngân sách hợp phần “Hỗ trợ nghệ thuật nơi công cộng” thuộc Chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch cho Công ty TNHH Production Thanh Việt để thanh toán các chi phí cho ban nhạc Đan Mạch WhoMadeWho và các chi phí tổ chức sản xuất chương trình hỗ trợ nghệ sỹ trẻ Việt Nam tham gia biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Công ty TNHH Production Thanh Việt và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu VT;HTQT,THV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác