3177/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động thực hiện nghị quyết trung ương 7 khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2009.

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2009.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Những ngày văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng năm 2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn năm 2009 tổ chức từ ngày 13 - 16/10 năm 2009 tại tỉnh Thái Bình. Gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

1

Ông Nguyễn Đạo Toàn

Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở

Trưởng ban

2

Ông Bùi Công Phượng

G.Đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình

P. Trưởng ban

3

Ông Trần Minh Chính

P.Cục trưởng Cục VHCS

P. Trưởng ban

4

Ông Trần Xuân Yến

P.Giám đốc Sở một tỉnh Thái Bình

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Phúc Điền

P.Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình

Ủy viên

6

Bà Nhuyễn Thị Kim Liên

Chánh Văn phòng Cục VHCS

Ủy viên

7

Ông Trần Duy Bình

Trưởng phòng NTQC Cục VHCS

Ủy viên

8

Bà Trần Thị Bích Huyền

Kế toán trưởng Cục VHCS

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Công Trung

P. Trưởng phòng NTQC Cục VHCS

Ủy viên

10

Bà Nguyễn Hồng Vân

G.đốc Nhà VH trung tâm tỉnh Thái Bình

Ủy viên

 

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt Liên hoan tuyên truyền cổ động thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn năm 2008 đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Liên hoan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch –Tài chính, Cục trưởng Cục  Văn hóa cơ sở và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3,

-Bộ trưởng (để báo cáo),

-Sở VHTTDL Thái Bình;

-Trung tâm VH tỉnh Thái Bình;

-Lưu:VT,VHCS(I), TL (2).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác