3177/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-BCSĐ ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Hoàng Minh Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Ông Hoàng Minh Thái hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,0.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và ông Hoàng Minh Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Hồ sơ nội vụ;

- Hồ sơ cán bộ;

- Lưu: VT, TCCB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác