3179-BVHTTDL,

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Khu phục hồi chức năng vận động viên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ KHU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG VIÊN TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA HÀ NỘI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng và Nghị định số 1 2/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục Thể dục thể thao tại Công văn số 593/TCTDTT- TC ngày 13 tháng 05 năm 2009 về việc đầu tư Khu phục hồi chức năng vận động viên, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội tại Tờ trình số 20/HLQGHN ngày 27 tháng 7 năm 2009 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Khu phục hồi chức năng vận động viên, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu phục hồi chức năng vận động viên, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với các nội dung chủ yếu

1- Tên công trình: Khu phục hồi chức năng vận động viên

2- Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

3- Mục tiêu đầu tư: Tăng cường phục hồi chấn thương, phục hồi thể lực vận động viên trước và sau thi đấu.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Lưu: VT, KHTC, H.12

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác