3179/KH-BVHTTDL

TLBT, KTVTVGĐ, Phó VT, Trần Ánh Tuyết Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

1. Căn cứ tổ chức Hội nghị

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2011 về việc tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Mục đích

Nhằm hướng dẫn triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã thử nghiệm thành công giai đoạn 2008 - 2010 và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói chung, mô hình can thiệp nói riêng giữa các địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Địa điểm tổ chức Hội nghị: Hà Nội

4. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5. Thời gian: 02 ngày (dự kiến ngày 28/29/10/2011)

6. Thành phần tham dự Hội nghị

Tổng số đại biểu trung ương và địa phương khoảng 235 đại biểu

6.1. Trung ương: (Khách mời và ban tổ chức 55 đại biểu)

 

Thành phần tham dự

Số lượng

Thành phần các Bộ, ngành trung ương

28

- Đại diện Văn phòng Chính phủ

01

- Đại diện Bộ Tài chính

01

- Đại diện Bộ Tư pháp

01

- Đại điện Bộ Thông tin, Truyền thông

01

- Đại diện Bộ Y tế

01

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

01

- Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

01

- Đại diện Bộ Công an

01

- Bộ nội vụ

01

- Bộ Quốc phòng

01

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01

- Đại diện Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ

01

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

01

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

01

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

01

- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (lãnh đạo bộ và một số đơn vị có liên quan).

01

Các cơ quan truyền thông đến tham dự và đưa tin

12

- Đài Tiếng nói Việt Nam

01

- Báo Nhân dân

01

- Thông tấn xã Việt Nam

01

- Báo Văn hoá

01

- Báo Du lịch

01

- Báo Phụ nữ Việt Nam

01

- Báo Pháp luật Việt Nam

01

- Đài truyền hình (VTV1,

Thông tấn xã, VOVTV, Truyền hình Hà Nội).

01

Các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ trong nước

15

- Đại diện UNFPA

01

- Đại diện UNICEF

01

- Đại diện UNODC

01

- Đại diện UNWOMEN

01

- Đại diện sứ quán Tây Ban Nha; PYD

02

- Đại diện sứ quán Đan Mạch

01

- Đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

01

- Đại diện Ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương (ADB)

01

- Đại diện Mạng giới của Việt Nam

01

- Đại diện mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình

01

- Đại diện CEPEW E

01

- Đại diện GFCD

01

- Đại diện CSAGA

01

- Đại diện RaFH

01

6.2. Địa phương: Tổng số khách mời địa phương 180 đại biểu.

a) Ủy ban nhân dân tỉnh

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành

8

b) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 35 tỉnh/thành

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo Sở

35

Lãnh đạo phòng Xây dựng

Nếp sống văn hóa và gia đình

35

Chuyên viên phụ trách Mô hình

35

c)Công an tỉnh/thành phố

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo

05

d) Sở Tài chính

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo

05

đ) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo

05

e) Sở Y tế

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo

05

g) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo

05

h) Hội liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo

10

i) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Thành Phần tham dự

Số lượng đại biểu

Đại diện lãnh đạo

35

 

7. Nội dung chính của Hội nghị

7.1. Nghe báo cáo tổng hợp kết quả triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gia đoạn 2008-2010.

7.2. Thực trạng và định hướng nhân rộng, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

7. 3. Sự phối hợp của các ban, ngành Trung ương và địa phương trong việc phòng chống bạo lực gia đình và triển khai nhân rộng, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

7.4. Tham luận chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhân rộng và duy trì mô hình PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh/thành phố.

8. Phân công thực hiện

8.1. Giao Vụ Gia đình chịu trách nhiệm:

- Soạn giấy mời các đại biểu trung ương và địa phương.

- Xây dựng nội dung hướng dẫn triển khai mô hình

- Dự thảo văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ

- Đặt bài tham luận, đọc góp ý các bài tham luận, chuẩn bị bài phát biểu của là đạo Bộ, in ấn, phô tô tài liệu phục vụ Hội nghị và thanh quyết toán với Văn phòng những hoạt động được phân công thực hiện.

8.2. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm.

- Chuẩn bị hội trường (âm thanh, ánh sáng, trang trí), liên hệ giúp các địa phương đặt phòng nghỉ.

- BỐ tri xe đưa đón đại biểu và ban tổ chúc từ khách sạn đến hội trường tổ chức Hội nghị.

Đặt nước uống giữa giờ và các chế độ cho đại biểu.

- Tham gia tiếp đón đại biểu trước 01 ngày và trong quá trình diễn ra Hội nghị.

- Lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán các hoạt động của hội nghị.

8 3 . Cục Hợp tác quốc tế :

- Chủ trì phối hợp với Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ thực hiện đón tiếp khách quốc tế trong thời gian diễn ra Hội nghị

- Dịch tài liệu hướng dẫn mô hình sang tiếng Anh.

9. Kinh phí tổ chức Hội nghị

- Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn chi sự nghiệp gia đình năm 2011.

- Việc lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị thực hiện theo quy định nhà nước hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị nhân rộng mô hình, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để thực hiện);

-Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính,

Cục Hợp tác quốc tế (để phối hợp thực hiện);

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác