3179/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện quảng bá du lịch - văn hóa Việt Nam bằng màn hình cảm ứng với nội dung tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nhật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Tờ trình ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Cục Hợp tác quốc tế về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm thực hiện quảng bá Việt Nam bằng màn hình cảm ứng.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc thực hiện quảng bá du lịch - văn hóa Việt Nam bằng màn hình cảm ứng với nội dung tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật, đặt tại các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại các nước thuộc địa bàn trọng điểm.

Tổng kinh phí: 757.925.000 VNĐ (Bảy trăm năm bảy triệu chín trăm hai lăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Cục hợp tác quốc tế tìm nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện kế hoạch trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác