3179/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thi lần thứ nhất Kỹ năng Hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch năm 2012 triển khai thực hiện các Đề án ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi lần thứ nhất Kỹ năng Hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc:

Thời gian: Qúy IV năm 2012

Địa điểm: Khu vực Miền Nam

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thi trích từ nguồn kinh phí năm 2012 chi tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc triển khai thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Lưu: VT,ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác