3179/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á lần thứ 2 (ASEAN Paragames 2) năm 2014, tại Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á lần thứ 2 (ASIAN Paragames 2) tại Incheon, Hàn Quốc từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 25 thảng 10 năm 2014, gồm 69 thành viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Về kinh phí:
2.1. Tổng cục Thể dục thể thao chi toàn bộ kinh phí cho 66 thành viên có tên tại Mục I danh sách kèm theo, bao gồm: tiền vé máy bay khứ hồi nội địa và quốc tế; tiền mua sắm dụng cụ, tiền mua các loại cờ, quà tặng của đoàn theo quy định, tiền gửi trang thiết bị thi đấu quá cân; chi tiền ăn, ở, tiền hộ chiếu, visa, lệ phí sân bay, bảo hiểm, thuốc bổ; tiền tiêu vặt, chi phí dịch vụ thông tin liên lạc, chi phí văn phòng, chi phí di chuyển nội địa; chi lệ phí thi đấu và các khoản chi khác theo qui định của Ban tổ chức Đại hội; chi tiền may, sắm trang phục diễu hành và quần áo thi đấu cho các thành viên từ số 01 đến số 66.
2.2. Các thành viên từ số 67 đến 69 tham dự Đại hội bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí của đơn vị cử đi chi trả.
Điều 3. Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả Đại hội về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau một tuần kể từ ngày về nước.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đon vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Lê Khánh Hải (để b/c);
- Lưu: VT, TCTDTT, HAN(30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác