3180/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển lần thứ VIII năm 2012 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 3235/VHTT-BĐBP ngày 14 tháng 8 năm 1999 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quy định về chế độ và nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

Căn cứ Kế hoạch số 1650/KH-BTLBP ngày 15 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển lần thứ VIII năm 2012 khu vực Miền Trung-Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển lần thứ VIII, năm 2012 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực Miền Trung-Tây Nguyên có lực lượng Biên phòng, phối hợp với lực lượng Biên phòng tại địa phương tham gia Liên hoan.

Điều 2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ chức thành công Liên hoan Đội Tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển lần thứ VIII năm 2012 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí chương trình phối hợp năm 2012 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đảm nhận.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có lực lượng Biên phòng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Lưu: VT, VHDT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác